Tour Time Travel

TOUR TIME TRAVEL, 1980, Oil on Panel, 14 x 20.75"